Jaka baza

Jaka baza
Jaka baza
Anonim

Pre nego što objasnimo koncept jake baze, moramo definisati šta se zove baza: Baza je svaka supstanca koja, kada se rastvori u vodi, daje OH jone– na medij, na primjer, natrijum hidroksid NaOH:

NaOH==> OH + Na+

slika
slika

Izrazi baza i kiselina su suprotni. Za mjerenje bazičnosti neke supstance u vodenom mediju koristi se koncept pOH, koji dodaje pH, rezultat je 14. Iz tog razloga, pH se često koristi i za kiseline i za baze. Ako je pH neke supstance iznad 7, onda se smatra baznom.

Prema teoriji Brönsted i Lowry, baza i kiselina, koja je poznata 1923. godine, baza je svaka supstanca koja je sposobna primiti proton (H +). Ova definicija uključuje prethodnu, ako se NaOH disocira u vodi oslobađajući OH- jone, oni su sposobni da prihvate proton i djeluju kao baza.

Prema Lewisu, baza je supstanca sposobna da otpusti dva elektrona (par). Vraćamo se na primjer OH- jona, koji ima usamljeni par elektrona, pa je također uključen u ovu definiciju baze, kao i neki molekuli poput NH3 (amonijak) i vodu.

Baze uključene u Arrheniusove i Bronstedove i Lowryjeve definicije su također Lewisove baze.

KOH, NaOH, Al(OH)3, bilo bineki primjeri Arrheniusovih baza.

S2-, NH3, HS–, mogli bi biti neki dobri primjeri Brönstedove i Lowryjeve osnove.

Snažan osnovni koncept

Jaka baza je baza koja se potpuno disocira kada se rastvori u vodi, obezbeđujući maksimalnu moguću količinu OH- jona, pod uslovima konstantne temperature i pritiska. Disocijacija jakih hidroksilnih baza može se predstaviti na sljedeći način:

Disocijacija nehidroksilnih baza može se predstaviti na sljedeći način:

slika
slika
slika
slika

Neki primjeri jakih baza su sljedeći:

Natrijum hidroksid NaOH
Kalijev hidroksid KOH
Barijum hidroksid Ba(OH)2
Cezijum hidroksid CsOH
Kalcijum hidroksid (koji se naziva i gašeno vapno) Ca(OH)2
litijum hidroksid LiOH

Hydroxy jake baze su najpoznatije, ali postoje i nehidroksi baze, evo nekoliko primjera njih:

Natrijum amid NaNH2
Natrijum hidrid NaH
LDA (litijum diizopropilamid) C6H14LiN

Za razliku od konceptaod jake baze imamo slabu bazu, koja kada se rastvori u vodi takođe doprinosi OH- jonima mediju, ali u manjoj meri, pošto je disocirani oblik u ravnoteži sa nedisocijacijskim oblikom supstance, prema njegova konstanta disocijacije.

Popularna tema