Chemical Bond

Chemical Bond
Chemical Bond
Anonim

Atomi elemenata u periodnom sistemu mogu reagovati jedni s drugima, hemijski se vezujući da bi formirali jedinjenja. Fizičke i hemijske karakteristike formiranog jedinjenja su potpuno različite od onih atoma koji su ga formirali.

Hemijske veze nastaju zbog interakcije između elektrona atoma koji će formirati jedinjenje. U osnovi postoje dvije vrste hemijskih veza: jonska veza i kovalentna veza.

slika
slika

Ionic Link

U ovoj vrsti veze, elektroni se potpuno prenose s jednog atoma na drugi, tako da jedan atom gubi elektrone, a drugi ih dobija. Oba se pretvaraju u ione, odnosno atome s pozitivnim ili negativnim električnim nabojem. Ovi joni, koji imaju suprotna naboja, privlače jedni druge putem elektrostatičke sile, i to je osnova jonske veze.

Na primjer, u reakciji natrijuma sa hlorom da nastane natrijum hlorid (obična so), atom natrijuma gubi elektron i ostaje sa pozitivnim nabojem; atom hlora dobija elektron i, budući da je negativno naelektrisan, doživljava silu privlačenja za atom natrijuma, formirajući ionsku vezu.

Karakteristike jonske veze:

Nastaju između metala i nemetala.

Jonska jedinjenja se lako otapaju u vodi i drugim polarnim rastvaračima.

Jonska jedinjenja lako provode električnu energiju.

Tend for formkristalne čvrste supstance visoke tačke topljenja

Kovalentna veza

U ovoj vrsti veze elektroni se ne prenose s jednog atoma na drugi, već se dijele.

Kovalentna veza nastaje kada atomi koji će formirati jedinjenje imaju sličan afinitet prema elektronima, tako da ih nijedan od njih ne dobija u potpunosti, ali ih dijele.

Primjer ove vrste veze je ona između dva atoma vodika. Oba atoma imaju samo jedan valentni elektron i oba će htjeti dobiti još jedan elektron da dovrše svoju ljusku, tako da oba dijele dva elektrona.

Neki atomi mogu formirati višestruke kovalentne veze, na primjer atom kisika, kojem su potrebna dva elektrona da dovrši svoju valentnu ljusku. Kiseonik može reagovati sa dva atoma vodika (svaki ima po jedan elektron koji treba da deli), da bi formirao molekul vode.

Polarne i nepolarne veze

Postoje dva podtipa kovalentnih veza: polarna kovalentna veza i nepolarna kovalentna veza. U nepolarnoj kovalentnoj vezi, atomi koji dijele elektrone imaju isti afinitet prema njima. Ova vrsta veze se javlja između dva identična atoma, na primjer vodonika ili kisika, da bi formirala H2 i O2.

U polarnoj kovalentnoj vezi, jedan od atoma ima veći afinitet za elektrone od drugog, stoga ih jače privlači, ali bez mogućnosti da ih potpuno uhvati, kao što se dešava u jonskoj vezi. Tada se formira dipol u molekuluformirano jedinjenje.

Ovo se dešava, na primjer, u molekuli vode, gdje atom kisika privlači elektrone prema sebi, formirajući negativni dipol oko sebe, dok se u području atoma vodika parcijalni naboj formira u pozitivno.

Popularna tema