Monatomic Ion – Elektronska konfiguracija atoma

Monatomic Ion – Elektronska konfiguracija atoma
Monatomic Ion – Elektronska konfiguracija atoma
Anonim

Elektronska konfiguracija je način na koji se elektroni distribuiraju oko jezgra atoma, distribucija koja se odražava u razlikama u energiji.

Energija elektrona je definisana takozvanim kvantnim brojevima, koji potiču iz Schöedingerove kvantne hemije.

Kvantni broj n, ili glavni kvantni broj, definiše većinu energije elektrona, u odnosu na njegovu blizinu jezgru.

slika
slika

Skup elektrona koji su na istoj udaljenosti od jezgra naziva se nivo n; svakom skupu ili nivou pripisuju se cjelobrojne vrijednosti.

Kvantni broj I, ili sekundarni, označava male razlike u energiji između elektrona istog nivoa i može imati cjelobrojne vrijednosti (od 0, 1, 2, naviše do n- 1)

Male razlike u energiji se pripisuju oblicima koje orbitala poprima. Elektroni sa istim n i I formiraju podnivo.

Postoje još dva kvantna broja: magnetni, m, koji može pretpostaviti negativne ili pozitivne cjelobrojne vrijednosti (-1 ili +1) i ukazuje na orijentaciju orbitala u prostoru i spin s, sa vrijednošću + ½ ili – ½, što se odnosi na smjer rotacije elektrona oko sebe.

Konfiguracija elektrona otkriva elektrone najveće energije u atomu, koji zajedno saelektroni zadnjeg nivoa su odgovorni za njegova svojstva.

Monatomic Ion

Jon je električno nabijena hemijska vrsta, obično atom ili molekul koji je izgubio ili dobio elektrone. Negativno nabijeni ioni poznati su kao anjoni (koji privlače atome), dok se pozitivno nabijeni ioni nazivaju kationi (privučeni katodom).

Kada se koristi izraz "monatomski ion", to znači da se radi o jonu koji je formiran od jednog atoma, odnosno atoma koji, izgubivši ili stekavši elektrone, postaje nabijen i postaje element u svojoj zemlji navodi da ima nultu naplatu.

Ako je dobio elektron, njegov naboj je -1, ako je izgubio elektron, njegov naboj je +1.

Tada je lako zaključiti da je naboj elektrona negativan i jednak -1.

Ono što uzrokuje da atom elementa ima nulti naboj u svom osnovnom stanju je prisustvo protona u njegovom jezgru. Ove pozitivne čestice, koje su u istoj količini kao i elektroni, suprotstavljaju im se i poništavaju njihov naboj.

Na primjer: atom “X” sa 10 elektrona i 10 protona ima nulti naboj, pošto je 10 elektrona=– 10 i 10 protona=+10, dakle -10+10=0

Jon “x” sa 10 elektrona i 7 protona ima naboj jednako – 3, jer je 10 elektrona jednako – 10 i 7 protona=+7, zatim -10+7=-3

Važno je zapamtiti prisustvo dodatne čestice u atomu, tačnije njegovog jezgra, gdje su zajedno sa protonima i neutroni.

Oviimaju nula naboja i dodavanje njihovih masa protonskim masama daje masu atoma, poznatu kao maseni broj.

Popularna tema