Historija periodnog sistema

Sadržaj:

Historija periodnog sistema
Historija periodnog sistema
Anonim

Periodični sistem hemijskih elemenata

Periodični sistem hemijskih elemenata poznat je kao tačan i istinit izvor kada je u pitanju provera informacija, kada želite da znate karakteristike elemenata koji ga čine, kao što je provera koji su metali, koji su najgušći, najteži ili najreaktivniji.

slika
slika

Ali periodni sistem koji danas poznajemo nije uvijek bio ovakav, sređivanje elemenata prema njihovim sličnostima bilo je predmet velike rasprave i naučnog proučavanja.

Međutim, tabela koju danas poznajemo je zasnovana na ranijim tabelama sa primitivnim i ograničenim karakteristikama.

Dobereinerova klasifikacija – zakon trijada (1857)

Johann W. Döbereiner (1780-1849), njemački naučnik. Napominjem da bi se mnogi elementi mogli grupisati tri po tri, prema određenim sličnostima sa atomskim toljagama.

Blizina

Fe=56u

Co=59u

Ni=58u

Kao što možemo vidjeti željezo, kob alt i nikl imaju slične atomske težine što odražava neospornu blizinu između tri elementa

Zajednička razlika

Li=7u

Na=23u

K=39u

Promatrajte razliku između masa tri uzastopna elementa, oni reaguju na zajednički rastući obrazac koji je ekvivalentan 16 od eha 23 – 7=16; 39 – 23=16.

Aritmetička sredina

Ca=40u

Sr=88u

Ba=137u

Izvođenjem aritmetičke sredine između masa kalcijuma i barijuma možemo dobiti približnu atomsku masu stroncijuma: 137+40=177; 177/2=88,5

Chancourtois Classification – Teluric Ring

Alexander Béguyer de Chancourtois (1820-1886), engleski hemičar, organizovao je elemente na sledeći način; u početku je podijelio površinu cilindra na 16 stupaca i horizontalnih redova koji odgovaraju atomskim masama.

Chancourtois pripisuje kiseoniku atomsku masu ekvivalentnu 16u; kasnije je povukao spiralnu liniju koja je počinjala u kiseoniku kao tačkom 0, a završavala se na šesnaestom elementu sa najvećom atomskom masom, dokle je linija stigla.

Ponavljao je ovaj postupak sve dok svi elementi nisu bili postavljeni na razdjelne linije cilindra.

Periodični sistem koji je naš hemičar uspeo da organizuje poprimio je oblik sličan slici koja ga predstavlja.

S obzirom na slične elemente koji su na istoj vertikali, kao što su ugljenik i silicijum ili azot i fosfor

Newlands Classification – Zakon oktava (1864)

John A. R. Newlands (1838-1898, engleski profesor industrijske hemije, idealizirao je klasifikaciju elemenata prema rastućem redoslijedu njihovih atomskih masa, rasporedio ih u grupe od 7 raspoređenih jedan pored drugog na mreži.

U skladu sa svojom mrežom, Newlands je shvatio da su hemijska svojstva slična između prvog i osmog elementabrojite s lijeva na desno dok se muzičke note ponavljaju u svakoj oktavi

slika
slika

Tako je da elementi koji prate istu vertikalnu liniju imaju iste hemijske karakteristike, kao što je slučaj litijuma, natrijuma i kalijuma, magnezijuma i kalcijuma.

Neuspjeh starih klasifikacija i trenutnog modela

Iako obećavajući, stari modeli klasifikacije elemenata imali su mnogo nekompatibilnosti

Zakon trijada

Ova metoda se smatrala neefikasnom jer je bila vrlo ograničena i služila je samo nekoliko artikala.

Zemljani prsten

Prihvatanje ove metode je bilo malo, pošto su procijenjene vrijednosti atomskih masa elemenata bile pogrešne i neprecizne.

Zakon oktava

Ovaj model je također propao zbog svoje neefikasnosti u pogledu izračunavanja atomskih masa elemenata.

Odnosno, neki elementi su pronađeni na mjestima koja nisu odgovarala, to je slučaj klora i fluora, koji, na primjer, nemaju karakteristike slične kob altu ili niklu.

Uprkos raznim neuspjesima i različitim metodama i teorijama bačenim na zemlju, sve one bi doprinijele stvaranju periodnog sistema koji danas poznajemo i kao takvog zamišljamo.

Dvojica naučnika koji su radili paralelno, postigli su neverovatno slične rezultate, to su Julius Lothar Meyer (1830-1895) i Dmitri Ivanovitch Mendeleev (1834-1907), koji su delo ofovaj drugi najhrabriji.

Mendeljejev je predstavio svoj model za klasifikaciju elemenata Kraljevskom ruskom hemijskom društvu, gdje je bio široko prihvaćen.

Naučnik je tvrdio da su svojstva elemenata periodična funkcija njihovih atomskih masa.

slika
slika

Sadašnji periodni sistem nije vjerna kopija Mendeljejevljeve tablice, ovaj koji imamo danas je usavršeniji, ne nužno zbog pojave novih elemenata koji su u njega ugrađeni, već u većoj mjeri zbog koncepta generisan 1913. godine govorimo o atomskom broju.

Popularna tema