The Chemical Equilibrium

The Chemical Equilibrium
The Chemical Equilibrium
Anonim

Definicija: Javlja se kada je, u reverzibilnoj reakciji, brzina reakcije naprijed jednaka brzini reverzne reakcije. Jednom kada se postigne ravnotežno stanje, koncentracije reaktanata i produkata ostaju konstantne. Razmotrite generičku jednačinu:

slika
slika

gdje:

– v1 je stopa reakcije naprijed, a v2 je stopa obrnute reakcije.

A princip v1 je maksimum jer koncentracije A i B imaju maksimalne vrijednosti, dok je v2 jednako nuli, jer C i D još nisu formirani. Kako se reakcija javlja, A i B se smanjuju, a C i D povećavaju, tako da v1 opada i v2 raste, sve dok se te dvije brzine su jednaki. U trenutku kada je v1=v2, možemo reći da sistem postiže ravnotežno stanje.

Kada se postigne ravnotežno stanje, hemijska reakcija nastavlja da se odvija (mikroskopski nivo) u oba smera, istom brzinom i stoga koncentracije reaktanata i produkata ostaju konstantne. Stoga možemo reći da je ravnoteža dinamička ravnoteža.

Kada se posmatra sistem kao celina (makroskopski nivo), reakcija je očigledno stala, jer koncentracije reaktanata i produkata ostaju nepromenjene na neodređeno vreme.

Za stanje koje treba postićistanje, potrebno je da:

– sistem je u datiranom kontejneru;

– temperatura ostaje konstantna.

Grafički možemo predstaviti:

slika
slika

Ocjena

Hemijske ravnoteže se mogu klasificirati na homogene i heterogene.

Homogena ravnoteža

Je li onaj u kojem su svi učesnici u pojedinačnoj fazi. Stoga klasifikujemo sistem kao homogen.

H2(g) + I2(g) 2HI(g)

HCN(aq) H+(aq) + CN–(aq)

Heterogena ravnoteža

Je onaj u kojem su učesnici u više od jedne faze. Stoga klasifikujemo sistem kao heterogen.

C(s) + O2(g) CO2(g)

Stepen ravnoteže (α)

Označava procenat u molovima date vrste koji je reagovao da uspostavi ravnotežu. Možemo predstavljati:

slika
slika

Primjer

Razmatramo reakciju x → y + z, u kojoj, u početku, nalazimo 2,00 mola x, a u ravnoteži 0,80 mola nereagiranog x. Zaključujemo, dakle, da je reagovalo 2,00 – 0,80=1,20 mola x. Stepen ravnoteže ostaje:

slika
slika

Zaključujući, možemo reći da što je veća vrijednost α u ravnoteži, nalazimo manje ostataka reaktanata u većoj količini proizvoda. Što je niža vrijednost α u ravnoteži, nalazimo mnogoostatak reagensa i malo proizvoda.

Konstanta ravnoteže u terminima molarne koncentracije (Kc)

S obzirom na bilo kakvu reverzibilnu reakciju:

slika
slika

Primjenjujući Guldberg-Waage zakon masovne akcije, imamo:

• za reakciju naprijed:

v1=K1 [A]a [B b

• za obrnutu reakciju:

v2=K2 [C]c [D d

Balansiranje: v1=v2

K1 [A]a [B]b=K 2 [C]c [D]d

slika
slika

Odnos k1/k2 je konstantan i naziva se konstanta ravnoteže u smislu molarne koncentracije (Kc):

slika
slika

Konstanta ravnoteže Kc je stoga omjer koncentracija produkta reakcije i koncentracija reaktanata reakcije, sve podignuto na eksponente koji odgovaraju koeficijentima reakcije.

Primjedbe

a) Konstanta ravnoteže Kc varira s temperaturom;

b) Što je veća vrijednost Kc, veći je prinos reakcije, jer u brojiocu imamo proizvode, a u nazivniku reaktante. Stoga, upoređivanjem vrijednosti Kc na dvije različite temperature, možemo znati na kojoj od njih je reakcijadirektno ima bolje performanse;

c) Numerička vrijednost Kc zavisi od toga kako je hemijska jednačina napisana.

Na primjer:

slika
slika

Iz tog razloga moramo uvijek napisati hemijsku jednačinu zajedno sa vrijednošću Kc.

d) Konstanta ravnoteže je bezdimenzionalna, odnosno nema jedinicu.

Konstanta ravnoteže u smislu parcijalnih pritisaka (Kp)

Kada su komponente ravnoteže gasovite supstance, pored konstante Kc, možemo izraziti konstantu ravnoteže u terminima parcijalnih pritisaka (Kp).

Za reakciju:

slika
slika

konstanta ravnoteže može biti:

slika
slika

konstanta ravnoteže u smislu molarne koncentracije Kc ó

slika
slika

konstanta ravnoteže u smislu parcijalnih pritisaka Kp

Dakle, zaključujemo da je Kp odnos proizvoda parcijalnih pritisaka gasovitih produkata i proizvoda parcijalnih pritisaka gasovitih reaktanata, gde su svi pritisci podignuti na eksponente jednake odgovarajućim koeficijentima, u uravnoteženoj hemijskoj jednačini.

Na primjer:

H2(g) + I2(g) 2HI (g)

slika
slika

Primjedba

Za ravnotežu u heterogenom sistemu, čvrsto stanje nijeučestvuje u izrazima Kp i Kc, tečno stanje učestvuje samo u Kc, a tečno stanje gasa učestvuje u oba izraza.

Popularna tema